Get Adobe Flash player

كةرتى 4-2

دابةشبوونى خانة

دابةشبوونى خانة : ئةو كردارةية كة لة ريَطةيةوة خانة نويَيةكان ثةيدا دةبن.
زوربةى زيندةوةرة ناووك سةرةتاييةكان بة ريَطةى دووكةرتبوون زوردةبن .
دووكةرتبوونBinary fission: بريتية لة دابةشبوونى خانةى ناووك سةرةتايى بو دوو خانةى نوىَ.
دووكةرتبوون سىَ قوناغى طشتى دةطريَتةوة :-
1-كروموسومى بةكتريا بة لةبةرطرتنةوةى خويى رادةبيَت
(دووهيَند دةبيَت) و لة ئةنجامدا دوو كروموسوم ثةيدا دةبن.
2-هةر كروموسوميَك بة لايةكى ناوةوةى ثةردةى خانةكةوة
دةبةستريَت ، وخانةكة لة طةشةكردندا بةردةوام دةبيَت.
3-ديوارى خانة لة نيَوان هةردوو كروموسومدا دروست
دةبيَت ،وخانةكة بو دوو خانةى نوىَ كةرت دةبيَت.دابةشبوونى خانة لة زيندةوةرة ناووك راستةقينةكاندا

دوو جور دابةشبوونى خانة لة خانةى زيندةوةرة ناووك راستةقينةكاندا هةية:-
1- دابةشبوونى ئاسايى Mitosis
لةم دابةشبوونةدا خانةى نوىَ ثةيدا دةبن كة بوماوة ماددةكةيان بة تةواوى وةكو ئةةو ماددةيةية كة لة خانةى بنةرةتةكةيدا هةبووة .
دابةشبوونى ئاسايى لةكاتى زوربوونى زيندةوةرة تاك خانةكان و خانةكانى شانةيةك يان ئةنداميَكى ديارى كراو روودةدات .
2- كةمة دابةشبوون Meiosis
دةبيَتة هوى كةم كردنةوةى ذمارةى كروموسومةكان لة خانةى نويَدا بو نيوةى ذمارة .
و لةكاتى دروستبوونى طةميَتةكاندا روودةدات .

سورى خانة
سورى خانة Cell cycle:
ئةو قوناغانة دةطريَتةوة كة خانة لة ماوةى ذيانيدا ثيَدا دةروات .
قوناغةكانى سورى خانة:-
1- دابةشبوونى خانة:
دوو قوناغ دةطريَتةوة( دابةشبوونى ناووك و دابةشبوونى سايتةثلازم)
2-نيَوانة قوناغ :
ماوةى نيَوان دوو دابةشبوونى خانةية و سىَ قوناغ دةطريَتةوة .
 قوناغةكانى دابةشبوونى خانة
1- دابةشبوونى ئاسايى ناووك (قوناغى  M phase M):
 ئةو قوناغةية كة تيَيدا دابةشبوونى يةكسانى ناووك روودةدات .
2- دابةشبوونى سايتوثلازم Cytokinesis :
قوناغى دابةشبوونى سايتوثلازمى خانةية 


قوناغةكانى نيَوانة قوناغ


1- قوناغى طةشةى يةكةمGap1 G1 phase : تيَيدا خانة نويَيةكان طةشة دةكةن تا بطةن بة قةبارةى ثيَطةيشتن.وG1 بو ئةو ماوةية دادةنريَت كة دواى كردارى دابةشبوونى خانة ديَت و لة ثيَش كردارى دووهيَندبوونى DNA  داية
2-قوناغى دروستبوون Synthesis phase ئةو قوناغةية كة تيَيدا لةبةرطرتنةوةى DNA روودةدات و دووهيَند دةبيَت .
3-قوناغى طةشةى دووةم Gap2 G2 phase ئةو ماوةية كة لة دواى لةبةرطرتنةوةى DNA دا ديَت.و تيَدا خانة خو ئامادة دةكات بو دابةشبوونى خانةيى.
خانةكان دةتوانن لة سورى خانة بيَنة دةرةوة( ئاسايى لة قوناغى G1 دا) و بضنة باريَكةوة ثيَى دةليَن قوناغى خاموش
لة قوناغى G0دا خانةكان رانابن بة لةبةرطرتنةوةى DNA خويان ، و خويان بو دابةشبوونى خانةيى ئامادة ناكةن( وةك دةمارة خانة تةواو طةشةكردوةكان لة كاتى ثيَطةيشتندا لة دابةشبوون دةوةستنةوة)
ث: بوضى قوناغىGo  لة سورى خانةدا هةية؟
ؤ: زوربةى زيندةوةران ناتوانن لة طةشةدا بةردةوامبن بةشَوةيةكى بىَ كوتايى ، زوربةى خانةكان دةبيَت بضنة قوناغى G0وة بةلام هةر تواناى طةرانةوةيان دةميَنيَتةوة بو ناو سورى خانة بو ئةوةى جيَطةى خانة مردووةكان يان زيان ثىَ طةيشتووةكان لة كاتى ثيَويستدا بطرنةوة

دابةشبوونى ئاسايى


دابةشبوونى ئاسايى: بريتيية لة دابةشبوونى ناووك لة كاتى دابةشبوونى خانةدا و ضوار قوناغ لة خو دةطريَت.
قوناغى ئامادةيى: ئةم طورانانة تيَيدا روودةدات:-
1- DNA كورت دةبيَتةوة و بة توندى لوول دةخوات تاكو ببيَتة كروموسومى شيَوة ضيلكةيى.
2- ناوكوكة و ناووكة بةرط شيدةبنةوة و وون دةبن.
3- هةردوو ناوةندة تةنةكان بةرةو هةردوو جةمسةرى ثيَضةوانة لة خانةدا دةجووليَن و تالةكانى تةشيلة لة نيَوانياندا دروست دةبن.
ناوةنداتةن: دوو تةنن لة نزيك ناووكى لةناوضوةوة دةردكةون لة كاتى دابةشبوونى خانةدا و لة خانةى طيانةوةريدا هةر ناوةندة تةنيَك دوو ناوةندوكةى تيَداية و لة خانةى رووةكيدا بىَ ناوةندوكةن .
فرمانى ناوةندة تةنةكان: دةورى هةية لة دابةشبوونى خانةدا.
قوناغى كةمةرةيى:

1- كروموسومةكان ، روخساريان ئاشكراتر دةبيَت.
2- تالة تةشيلةكان كروموسومةكان بةرةو ناوةراستى ئةو خانةيةى دابةش دةبيَت دةجوليَنن ، و هةر كروموسوميَك لةشويَنى خويدا دةضةسثيَت.
قوناغى جيابوونةوة:
1- لة ماوةى ئةم قوناغةدا دوو كروماتيدى هةر كروموسوميَك لة ناوةندة بةشياندا جيادةبنةوة و بةرةو هةردوو جةمسةرى بةرامبةرى خانة دةجووليَن.
2- دواى جيابوونةوةى هةردوو كروماتيد بة تةواوى ، هةر كروماتيديَك دةبيَتة كروموسوميَكى سةربةخو.

قوناغى كوتايى:
1- تالة تةشيلةكان هةلدةوةشيَن.
2- لوول خواردنى كروموسومةكان كةم دةبيَت و دةطورن بو دةزووة كروماتينيةكان.
3- ناووكوكة و ناووكة بةرط بة دةورى هةر كومةلة كروموسوميَكدا دروست دةبن
دابةشبوونى سايتوثلازم:
سايتوثلازمى خانة لة قوناغى كوتاييدا لة ريَطةى كردارى دابةشبوونى سايتوثلازميةوة دابةش دةبيَت.
دابةشبوونى سايتوثلازم لة طيانةوةرة خاندا: سايتوثلازم بة هاتنةوةيةكى ثةردةى خانةكة واتة طرذبوونى بةرةو ناوةوة لة ناوضةى ناوةراستدا دابةش دةبيَت.
كةندةكى شةقبوون: ناوضةى كةمةرةبووة لة ثةردةى طيانةوةرة خانة
و بةهوى ووردة دةزووةكانةوة خانةكة بو دوو خانة دابةش دةكات.

دابةشبوونى سايتوثلازم لة رووةكة خانةدا:
ئةو ضيكلدانانةى لة دةزطاى طولجى ثةيدابوون . لة هيَلى ناوةراستى خانة دابةشبووةكةدا يةكدةطرن ، بةوةش ديوارى خانة دروست دةبيَت و ثةردةى لةطةلداية وبةو ديوارةش دةليَن خانة ثةرة Cell plate . كاتيَك دروستبوونى خانة ثةرة تةواو دةبيَت خانةكة بو دوو خانة دابةش دةبيَت.


لة كوتاييدا دوو خانةى 2س ثةيدادةبن
هةردوو خانةى نوىَ ثةيدابوو لة قةبارةدا يةكسانن.
هةر يةك لة خانةى ثةيدابوو دةقاودةق كومةلة كروموسومةكانى كةلة دايكة خانةدا هةبوون وةردةطريَت.
هةر خانةيةكى نوىَ نيوةى سايتوثلازم و نيوةى ئةنداموضكةكانى دايكة خانةكةش وةردةطريَت.